دوره دوماهه مکالمه زبان فرانسه

تکمیل ظرفیت

دوره دوماهه  مکالمه زبان فرانسه
سه ساعت بحث و گفت و گو در یک دوره همی گرم و صمیمی با موضوع های مختلف و به زبان فرانسه هرهفته دوشنبه از ساعت 17 الی 20
زیرنظر استاد نادیاخانعلیزاده

       کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی

رزرو کنید.
  • نظرات